Veri Sahibi Basvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak veri sorumlusuna yönelik birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca; söz konusu hakların kullanılması için veri sorumlusu olan ZGR RENT A CAR EGE İZMİR TAŞ. İLET. GIDA İNŞ TEKS SAN VE TİC LTD ŞTİ (bundan sonra “Şirketimiz” olarak anılacaktır), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede Şirketimize yapılacak başvurular tarafımıza iletilebilecektir. Söz konusu form yalnızca başvurunun kolaylaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda başvuruların hızla sonuçlandırılması amacıyla belirtilen başvuru yollarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Ancak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğin 5’inci maddesi kapsamındaki diğer başvuru seçenekleri de kabul edilecektir.


Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gön. Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Bizzat elden, posta veya noter yoluyla)

Atıfbey Mahallesi Malazgirt Caddesi Değişenkent Sitesi A Blok Zemin No: 7/D, 35410 Gaziemir/İzmir

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

İlgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik

posta adresi ile

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) Yoluyla

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Başvuru”

yazılacaktır.BAŞVURU KAPSAMI DIŞINDA KALAN KONULAR:

Aşağıda belirtilen hallerin KVKK kapsamında olmaması sebebiyle bu konulara ilişkin talepte bulunma hakkı doğmayacaktır:


a)    Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

b)  Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

c)  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

d)    Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

e)  Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıdaki durumlarda ise yalnızca oluşan zararın giderilmesini talep hakkı doğacaktır:

a)  Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

b)  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

c)  Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

d)  Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

İsim                           :

Soy isim                     :

TC Kimlik Numarası :

Telefon Numarası      :

E-posta                       :

Cevabın adrese gönderilmesi isteniyorsa adres bilgisi:

ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ:

Müşteri/Müşteri Adayı

Ziyaretçi

İş ortağı

Çalışan

Çalışan Adayı

Eski Çalışan


Hak Sahibi Üçüncü Kişiler

Diğer

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda

belirtilen haklara sahipsiniz:

 • Ø Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Ø Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

 • Ø Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Ø Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamındaki işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Ø İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Ø Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BAŞVURU SAHİBİ TALEP KONUSU:

Lütfen yukarıda belirtilen haklar kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..BAŞVURUYA CEVAP VERME SÜRESİ VE DİĞER BİLGİLER:

Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğin 7’inci maddesinde belirtildiği üzere; yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmaz. Ancak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.


BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİ:

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda belirtmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli

vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek bilgi ve talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza (Başvuru yazılı ise):

Whatsapp Telefon