Kiralama Sözleşmesi

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI!!

kiralama-kosullari


TARAFLAR: MADDE 1:  Bir taraftan ZGR Rent A Car’ı (kiralayan) ile diğer taraftan yine ön yüzde isim/ünvan,soyadı,adresi ve imzası bulunan (KİRACI) aşağıda yazılı şartlara uygun olarak ön yüzde detayları kayıtlı aracın kiralanması için anlaşmışlardır.

TANIMLAR MADDE 2: Aşağıda yazılı kavramlar,sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe aşağıda yazılı anlama gelirler.

2.1 KİRALAYAN           : ZGR Rent A Car

2.2 KİRACI                  : Ön yüzde isim,ünvan,adres ve imzası bulunan kişiyi

2.3 ARAÇ                    : ZGR Rent A carın sahibi olarak veya 3.kişilerden kiralayarak veya işleteni sıfatıyla elinde olup kiracıya bedel karşılığı kiraladığı aracı.

2.4 KİRALAMA SÜRESİ : Ön yüzdeki kiralama süresini

2.5 KASKO TEMİNATLARINDAN FAYDALANDIRIM

A: İşleteni olarak elinde bulundurduğu aracı ZGR Rent A Car’ bir sigorta şirketine kasko sigortası yapma zorunluluğu yüklemeksizin,kiracıya kasko sigortası teminatlarından 5.madde kapsamında yararlandırmasını

2.6 1 GÜNLÜK KİRA: Aracın teslim alındığı saatten 24 saat sonrasını ifade eder. 

HÜKÜMLERİ:MADDE 3.

3.1. Kiralayan kiraya konu aracı aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uymak kaydı ile kiracıya ÖN  YÜZDE bulunan süre kadar kullanımına vermiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız,yedeği ile birlikte beş lastiği mükemmel durumda,avadanlıklar,ilgili belgeler(motorlu araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi,sigorta poliçesi,haritalar,vb.)ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını beyan etmiştir.Aksine bir anlaşmaya varılmadıysa kira süresi bitiminde,aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kiracı belirlenen kira bedeli karşılığında,aracı emanet aldığı gibi özenle kullanarak kiralayana,süre bitiminde veya kiralayanın tek taraflı talebi halinde,iade ile yükümlüdür. Kira süresi bitiminde veya bitiminden önce kiralayan tarafından geri istenmesi halinde kiracı,aracı emanet olarak aldığını ve aldığı şekilde iade edeceğinin,iade etmediği takdirde emanet olarak verilen araçtan ötürü,EMNİYETİ SUİSTİMAL suçunu işlemiş sayılacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kiracı aracı inceleyerek ve hasarsız olduğunu denetleyerek teslim almıştır. Binaenaleyh bu sözleşmede kiracı tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş olan hasarlardan dahi kiracı sorumludur. Kiracıya sözleşme imzalanması ile birlikte matbu bir teslim tutanağı verilmiş olup,kiracı aracı iade ve teslim esnasında bu tutanağı kiralayana imzalatarak teslim etmekle yükümlüdür. Kiracının elinde böyle bir imzalı teslim tutanağı olmaması halinde araç teslim edilmiş olsa bile araçtaki mevcut hasardan kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir,temlik ve rehin edemez ve bunları kiralayana ve aracı zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık halinde, kiralayan bir ihtara ve hükme hacet kalmaksızın aracı kiracıdan geri almak hakkına sahiptir.

3.3. Kiracı gerçek T.C.Kanunları ve mevzuatlarına ve gerekse 2918 sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’na uygun hareket edeceğini beyan etmiştir. Kiracı bu araç ile yasak olan veya suç sayılabilecek emtia taşıması yapmayacağını ve yasal olmayan işlerde kullanmayacağını,araca istihab hadleri üstünde yükleme yapmayacağını,aracı yol ve hava durumu v.b gibi dış etkenleri dahi göz önünde bulundurarak kullanacağını,aracı başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde - itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında kullanmayacağını,yarış,hız denemesi,ralli,sağlamlık denemesi ve motortlu sporlar yapmayacağını,trafiğe uygun olmayan yollarda aracı kullanmayacağını,aracı ivazlı olsun olmasın kira sözleşmesi dışındaki kişilere kullandırmayacağını,bu araç ile ilgili ariyet ilişkisi kuramayacağına,alt kiralama yapamayacağını,beyan etmiştir.Bu sayılanlara aykırı davranılması sözleşmenin ihlali sayılır ve kiralayan tarafından her zaman araç geri istenebilir.Böyle bir durumda sözleşmeye aykırılık yapan kiracıdan kalan kiralar da talep edilir.

3.4. Kiracı,kiralayanın yazılı onayı olmadan araç üstünde,aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik,oynama veya ekleme yapamaz.

3.5. Kiracı,kiralayana aracın teslimi anında,araca ait belgeleri (Motorlu araç tescil belgesi,Motorlu araç trafik belgesi,sigorta poliçesi,plakaları) iade etmediği taktirde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi,kayıp halinde ise aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

3.6. Aracın herhangi bir olay nedeni ile Kiracının kusuru olsun ya da olmasın,yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar (Avukatlık ücretleri dahil) Kiracıya aittir.Bu sürede geçecek günlerin kirasını kiralayan,kiracıdan talep hakkı vardır.

3.7. Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu kiracıya aittir. Kira süresi içerisinde periyodik bakım ve servisinden kiracı sorumludur. Günlük kiralamalar da 300 Km, Aylık kiralamalar da 4000 Km sınırlaması baz alınmakta olup Km aşımları 0,75 TL ile fiyatlandırılmaktadır. Bakım ve servisi gelen aracı Kiracı,kiralayana bildirmek ve aracı servis için kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Bu durumda servis ve bakım gideri kiralayan tarafından karşılanır. Kiralayan yalnız kendi insiyatifinde olmak üzere,kiracının servis sırasında araçtan yoksun kaldığı süre için başka araç verebilir. Tabi kullanma ve eskitme sonucunda yapılan tamirat,yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık “mutat olmayan bir kullanma” veya “kaza sonucu” yapılan tamirat,yedek parça ve lastik değiştirme masrafları,donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi halinde,kiralandığı yere getirilmek üzere yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup kiralayan,aracın işler kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilecektir. taşrada gerekebilecek 50 TL.üzerindeki onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirerek onayı alınıp yatırılacak,kiralayan adına düzenlenmiş detaylı faturaları Kiracıya ödeyecektir.

3.8. Benzin ücreti Kiracıya aittir.Aracın % kaç depo yakıtla kiralayan tarafından teslim edildiği ve kiracı tarafından % kaç depo yakıt ile geri verildiği anlaşmanın ön yüzünde mevcuttur.Depo teslim edildiği zamandaki oranından aşağıda geri alınmış ise bedel kiracıdan tahsil edilecek,tersi bir durumda ise kiracıya geri ödeme yapılacak veya ödeyeceği ücretten mahsup edilecektir.Benzin ücretleri tarifesi kiralayan tarafından belirlenir.Kiralama süresi içerisinde araca,kiracıya,plaka- ya yazılmış tüm trafik suçlarından ve cezalarından ötürü kiracı bizzat sorumludur. Kira süresi içerisinde kiralanan araca veya kiracıya yazılan trafik cezaları derhal ilgili mercilerine ödenmek zorundadır,ayrıca bunları derhal kiralayana bildirmek- le yükümlüdür.Kira sözleşmesi sona erse dahi,kiracının bu sorumluluğu kiralayana karşı devam ettiği gibi,sebep olduğu zararları karşılamak zorundadır.

3.9. Kiracı kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce ya da aracın kiralayana iadesinden sonra,aracın içinde veya üzerinde bırakılan,taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan,bunlarıla ilgili masraflar da dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

3.10. Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. Bu durumda kiracı aracı,en yakın istasyona teslim etmek zorundadır. Sözleşme kiracının kusurlu hareketleri nedeni ile fesih edilmiş ise ve araç teslim alındığı şehrin dışında bir yerde teslim ediliyorsa nakliye ücreti kiracı tarafından ödenecektir.

3.11. Kiralayanın 3.şahıslara karşı açacağı veya 3.şahıslar tarafında  kiralayana açılmış tazminat v.s davalarında kiracı,kiralayana gereken fiili ve hukuki desteği sağlayacaktır. Kiralayanın talebi halinde kiracı dava haklarını kiralayana temlik edecektir. Taraflar dava masraflarını kendi yükümlükleri oranında ödeyeceklerdir.

3.12. Bu anlaşmanın akdinden dolayı kiracı kiralayanın herhangi bir temsilcisi,vekili,işçisi v.s gibi sıfatlara sahip olmayıp kendi adına hareket eden bir kimsedir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve 3.kişilere verilen her türlü maddi ve manevi zararın tazmini kiracıya aittir.Kiracı kiralayanı her türlü maddi, hukuki ve manevi taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceğini,sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. Kiralayanın bu tip taleplere kar- şın rehin,rücu,mahsup,elindeki ödeme enstrümanları vasıtası ile tahsil hakları olduğunu taraflar kabul etmiştir.

3.13. Kiralayanın aracına kiracının haklı veya haksız eyleminden ötürü,resmi makamlarca İHTİYATİ TEDBİRLER veya kısıtlayıcı şehirler konulduğu takdirde,kiracı kiralayanın bu doğan zararını karşılamak zorundadır. Araç üzerindeki tedbirin  konulmasından itibaren  6 ay içerisinde kaldırılması mümkün olmadığından kiracının tedbirini kaldırılması için artık ne gerekirse yapılması gerekli olup,aksi halde araç bedeli kadar bir tazminat ödemesi gerekecektir.

3.14. Ödemeler dahil,sözleşmeden doğan ihtilaf halinde kiralayanın ticari kayıtları ve belgeleri ve kiralayanda kalan sözleşme sureti,kesin delil teşkil eder.Alıcı başka delil ile ispat edemez.

ÖDEME:MADDE 4.

4.1. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre kiralayan yaklaşık kira tutarının %20 fazlasını (a) nakit ödemeli anlaşmalarda kira depoziti olarak kiracıdan nakit olarak alır,(b)kredi kartı ile yapılacak ödemelerde ise boş bir slip imzalı olarak kiracıdan alınır. Kiracıdan alınan depozit veya kredi kartı slibi, kira bedelinin,doğan hasarların,trafik cezalarının ve her türlü geçmiş ve gelecek kiralayan alacaklarının tahsilinde de kullanılır. Kira sözleşmesinin bitiminden veya feshinden sonra dahi sözleşme koşulları aynen geçerli olup,kiralama süresi içerisinde kiracı tarafından araca verilmiş bulunan zararlar, araç ile işlenmiş trafik cezaları,trafik cezalarının kiracı ödenmesinden sorumlu olduğu gibi,kiralayan  bu zararlardan veya cezalardan haberdar olduğu anda Kiracıdan derhal tahsil etmeye hakkı vardır. Kiralama öncesi ve araç tesliminde müşteriden provizyon satışı gerçekleştirilerek maximum 24 ile 28 gün içerisinde iade edilir. Kiracı geçen süre içerisinde sistem kontrolleri ve uygunluk bulunması durumunda iade yapılacak tutar var ise aynı karta iadenin yapılmasını beklemek zorundadır ve işbu koşullar ve sözleşmeye istinaden işlem kısıtlaması olmaksızın geçen süre için ZGR Rent a Car 'a işlem yetkisini vererek peşinen kabul etmiş olur.

4.2. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır.ödemeler Türk Lirası veya kiralayanın kabul ettiği döviz cinsinden yapılabilir. karşılıklar ödeme günündeki T.C.M.B.efektif alış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

4.3. Kiracı yukarıda nevi belirtilen kiralamaya konu aracı eksiksiz ve sağlam olarak kiralamayı yapmış,kiralama ve araçta meydana gelecek hasar,kira sözleşmesinde belirtilen süreden daha uzun kiralama yapılması,araç müşteri sorumluluğunda iken tebliğ edilmiş veya edilmemiş,Trafik cezaları,3.Şahıslara verilen ve trafik sigortası kapsamında olmayan maddi ve manevi zararlar ve müşterinin sebep olduğu zarar ve ziyanlar v.s bedellerinin tahsilatını kontratın ön yüzünde 24 nolu maddede belirtilen kredi kartı hesabından veya depozitten tahsil etmeyi ZGR Rent A Car’ı yetkili tayin etmiştir.

4.4. Müşteri kredi kartının değiştirilmesi durumunda dahi yeni kredi kartı hesabından yapılması için ZGR Rent A Car’a şimdiden yetki vermektedir.

4.5. Herhangi bir ödemede,ödemenin Kiracı’nın krediden provizyon alınmaması veya kredi kartının iptali sebebi ve sair sebepler ile tahsilat edilmemesi halinde sözleşmede belirtilen tüm alacağının muacceliyet kesbedeceğini taraflar kabul etmektedir.

4.6. Rezervasyon İptal Politikamız; Müşterimiz iptal politikamız doğrultusunda rezervasyonunu iptal edebilir. Rezervasyonunuzu iptal ettirmeniz halinde aşağıdaki hükümler doğrultusunda ZGR Rent a Car rezervasyonunuzun iptalini sağlar. Erken dönen kiralamalar, rezervasyon tarih ve saatinden geç teslim alışlar, araç hiç haber verilmeden rezervasyon saatinde teslim alınmadığında (no show) ve kiralama başlangıcından 20 gün önce yapılan iptaller için iade yapılmaz. Bütün iptaller yazılı olarak e-mail ile gönderilmeli ya da +90-232-332 0 947 numarasına fakslanmalıdır. Telefon yoluyla rezervasyon iptali gerçekleştirilemez. ZGR Rent a Car rezervasyon departmanına ulaştığı andan itibaren iptal talebi işleme konulur. İptalÜcretleri ; Kiralama tarihinden önce yapılan iptal taleplerinde online yapılan taleplerde araçların rezervasyon dağılımı ve planlaması online rezervasyonlara göre belirlendiği için iade yapılmamaktadır.


SİGORTA:MADDE 5.

5.1. Kiralayan araçlarını Karayolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalamıştır.

5.2. Kiracı günlük ekstra sigorta primlerini (CDW) ödeyerek araç hasarındaki sorumluluğunu ortadan kaldırabilir,ancak;(a)ödeme iş bu sözleşmenin ön yüzünde bulunan ilgili yere işaretlenmeli ve en geç aracın kiracı tarafından teslim alındığı anda ödenmiş olmalıdır,(b) aşağıda bulunan 3.paragraf hükümleri saklıdır. Sigorta primi kiralayanın yaş ve tecrübe durumuna göre değişebilir. Kiralayan, primi kiracıya haber vermeden yükseltebilir veya azaltabilir.(Kiralayanın,kiracıya kasko  sigortası teminatlarından prim karşılığında yararlanma hakkı vermesi,kiralayana bir sigorta şirketine o araç ile ilgili bir kasko sigortası yaptırma mükellefiyeti yüklemez.)

5.3. Kiracı kasko sigortası teminatı için gerekli ödemeyi  yapsa bile,herhangi bir kaza veya hasar durumunda kiracının bu kasko sigortası teminatlarından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Aksi takdirde kiracının yaptırdığı kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması hükümsüz hale gelir ve iş bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca kiracı,araç hasarlarının v.s tamamından şahsen sorumlu olur.

5.3.1. Kiracının doktor raporu ve saptanmış engelleyici bir durumu yok ise kazayı kiralayana anında haber vermesi gerekir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca,kaza yerinde iken müdahale etmeyecektir.(Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo,stepne,avadanlıklar v.b) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır.)

5.3.2. Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırları içinde Trafik polisi,mahalli karakol,şehir dışında jandarma v.b gibi)olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir teknik kaza raporu,tespit zaptı,alkol raporu,ehliyet fotokopisi ile şahit isim adresi ile benzer belgeleri ve bilgileri,kiracı, kiralayana en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde tedavi ve ihbar etmekle yükümlüdür.

5.3.3. Kiracı tarafından primi ödenerek yapılan kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması,kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

5.3.4. Yukarıda belirtilen evraklar kiracı tarafından teslim edilemez ise,Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında kaza yapıldıysa,sürücü kira anlaşmasında kayıtlı değil ise,iş bu kontratta belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet  edilmemiş ise,kaza anında azami hız limiti aşılmış ise, trafik kaza raporu ile 8/8 (veya %100)oranında kusurlu ise,ehliyetli değil ise veya herhangi bir sebeple kaza sırasında ehliyet geçersiz ise,kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması geçersiz addolunur ve kasko teminatlarından faydalandırma anlaşması ortadan kalktığından tüm hasar,zarar, araç değer kaybı,aracın tamirde geçen sürelerde işleyen kira bedeli gibi zararları kiralayanın,kiracıdan talep hakkı vardır.

Ayrıca;

  • Taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan ve tamamen Kiracı mesuldür.
  • 3.Madde de belirtilen şartlara uygun davranılmaması halinde Kiracı zararın tamamından şahsen sorumludur.
  • Lastik hasar ve onarımları,far ve cam kırılmaları ile yedek lastik ve/veya avadanlıklar sigorta teminatı kapsamı dışındadır.
  • Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu Kiracıya aittir. Kendisine atfı kabul olunmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan,tahsil edemediği tüm hasar,zarar, araç değer kaybı,aracın tamirde geçen sürelerde işleyen kira  bedeli gibi zararları kiracı kiralayana derhal ödemek ile yükümlüdür.
  • 3.şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak kiralayanın hukuki sorumluluğu,her araç için akdedilmiş,mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak şartıyla ve sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat kadardır. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

5.4. Kiracı,seyir dışında aracı güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda kiracı,çalınma ihbarını kiralayana olayı öğrendikten itibaren en geç 1 saat içinde iletecek ve derhal en yakın polis merkezine başvurarak tutanak tutturacak ve kiralayanın talimatları doğrultusunda yapılması gereken değer işlemleri yaptıracaktır. Bu durumda kiracı;45 gün içinde bulunursa o tarihe kadar olan kira bedelini,araç 45 gün içinde bulunmazsa aracın o günkü 0 km. anahtar teslimi satış bedelini kiralayana ödeyecektir. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup dilerse kiralayan aracın 2.madde de söz konusu edilen depozitini irat kaydedebilir. TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZLERİ:MADDE 6.

6.1. Kiracı aracı aldığı yerde teslim etmediği takdirde kiralayanın aracı geri götürmek üzere ödeyeceği şoför,benzin v.b ekstra bedelleri ödemekle yükümlüdür. Bu bedel kiralayan tarafından aracın teslim edildiği yerde hesaplanacak ve kiracıdan tahsil edilecektir.

6.2. Kira süresi bitiminde iade zamanı gelen veya sözleşmenin 3.maddesi gereği aracın derhal iadesi gereken durumlarda,Kiracının aracı iade de gecikmesi halinde gecikilen günler için anlaşılmış günlük kira bedelinin üç katı oranında günlük cezai şart kararlaştırılmıştır. Kiracı gerek bu maddedeki ve gerekse tüm sözleşmede yer alan cezai şartların ve tazminatların fahiş olmadığını peşinen kabul edip,şartların tenkisi yönünde dava ve talep haklarında da feragat ettiğini ve bu cezai  şartın sözleşmenin feshinden sonra dahi geçerli ve uygulanabilir olduğunu kabul ve beyan eder.

6.3. Kiralayan,kiracının iş bu sözleşmede zikredilen hususlara aykırı olarak yaptığı hareketlerden dolayı uğradığı zararın tazmininden başka,ağır kusur taşıyan,kasten yapılmış olan ve kiralayanın isminin zedelenmiş olduğu gibi durumlarda maddi zararın en az iki katı kadar tazminatı kiracıdan talep edebilir.

6.4. Kiracının,kiralayana yapması gereken her türlü (kira bedeli,zarar,hasar,kaza v.s) ödemelerin gecikmesi halinde,uygulanacak faiz oranı aylık % 10’dur.

6.5. Kaza halinde kiracının tüm hasar,zarar,araç değer kaybı borcu olduğu gibi,aracın tamirde geçen sürede doğan kazanç kaybı konusunda,kazanç kaybı olarak kira bedelinin taraflar arasında işlediği addolunmuştur. Yani bu araç için anlaşılan kira bedelini,aracın tamirde geçen günlerinde de kiralayanın, kiracıdan kazanç kaybı adıyla ama anlaşılan kira bedeli üzerinden isteme hakkı mevcuttur. Sözleşmenin bitiminden sonra dahi bu hüküm geçerlidir.

METİNLER İHTİLAFI:MADDE 7.

7.1. İş bu sözleşmenin Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış olan iki metin arasında bir uyuşmazlık olduğu takdirde Türkçe metin geçerlidir.

7.2. Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri ve icra Dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.

7.4. Taraflar bu sözleşmenin ön yüzünde yazılı adreslerini bu sözleşme gereği yapılacak her türlü tebligata salih adresler olarak kabul etmişlerdir. Adresi değişen taraf yeni adresini karşı tarafa bildirmediği müddetçe eski adrese yapılan tebligatlar geçerliliğini korur. Bu sözleşmede yer alan hükümler veya  şartlarda herhangi bir geçersizlik,icra edilmezlik ve yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması,sözleşmenin diğer hükümlerinin bağlayıcılığını ortadan kaldırmaz. Rezervasyon sırasında Araç İsim ve özelliği o gün için müsaitlik kontrol de müşterilerimiz araç uzatması yaptıklarında seçtiğiniz araç uygun değil ise yerine rezervasyon sırasında araç isminin de yanında belirtildiği gibi ve benzeri.. aynı grup ve sekmentte araç değişikliği olabilir anlamını taşımakta olup bu değişiklik ile mecbur kalınmadığı durumlar harici talep ettiğiniz araç gelecektir. Müşterilerimizin bilgisine rica ederiz.


Whatsapp Telefon